بزرگداشت دکتر ملتی، دکتر رجبیان و دکتر عمرانی

مراسم بزرگداشت آقایان دکتر ملتی، دکتر رجبیان و دکتر عمرانی به مناسبت زحمات آنها در هیئت بورد فوق تخصص غدد از سی سال پیش تا زمان بازنشستگی