بزرگداشت دکتر قریب و دکتر فتوره چی

مراسم بزرگداشت آقایان دکتر قریب و دکتر فتوره چی به مناسبت راه اندازی بخش های غدد در ایران و فعالیت های بین المللی آنها