بزرگداشت آقای ستاری و دکتر صفایی

مراسم بزرگداشت آقای گشتاسب ستاری و آقای دکتر حسن صفایی به مناسبت زحمات بی دریغ ایشان در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان تا زمان بازنشستگی