بزرگداشت آقای دکتر لاریجانی

مراسم بزرگداشت آقای دکتر لاریجانی به مناسبت پایه گذاری پژوهشگاه غدد دانشگاه تهران