بزرگداشت آقای دکتر امینی

مراسم بزرگداشت آقای دکتر مسعود امینی به مناسبت پایه گذاری مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان