رفتن به محتوای اصلی
x

انتشار نتایج طرح پژوهشی « بررسی فراوانی نسبی صحت اندازه گیری HbA1c در آزمایشگاه های سطح شهر اصفهان »

در این طرح تحقیقاتی، نمونه خون ثابتی که سطح HbA1c آن با روش مرجع سنجیده شده بود در 3 مرحله به تعدادی از آزمایشگاه های سطح شهر اصفهان فرستاده شد تا صحت اندازه گیری سطح HbA1c در همان نمونه ثابت در آزمایشگاه های مختلف مشخص گردد. نتایج این طرح تحقیقاتی در قالب یک مقاله از این آدرس قابل مشاهده می باشد.