رفتن به محتوای اصلی
x

اعضاء هیئت علمی

Dr. Hashemipour

دکتر حسن رضوانیان

CURRICULUM VITAE

 

 

 

 

سامانه علم سنجی

H-Index base on the

Google Scholar = 14

H-Index base on the

Scopous = 12

 

استاد دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

 

 

 

Dr. Hashemipour

دکتر مهین هاشمی پور

CURRICULUM VITAE

 

 

سامانه علم سنجی

H-Index base on the

Google Scholar = 26

H-Index base on the

Scopous = 22

 

استاد دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

 

Dr. Aminorroaya

دکتر اشرف امین الرعایا

سامانه علم سنجی

H-Index base on the

Google Scholar = 22

H-Index base on the

Scopous = 16

 

استاد دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

 

 

Dr. Amini

دکتر مسعود امینی

CURRICULUM VITAE

 

 

 

 

سامانه علم سنجی

H-Index base on the

Google Scholar = 36

H-Index base on the

Scopous = 24

 

استاد،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

 

Dr. Amini

دکتر آوات فیضی

CURRICULUM VITAE

 

سامانه علم سنجی

H-Index base on the

Google Scholar = 31

H-Index base on the

Scopous = 19

 

استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

Dr. Amini

دکتر بیژن ایرج

CURRICULUM VITAE

 

سامانه علم سنجی

H-Index base on the

Google Scholar=17

H-Index base on the

Scopous = 12

 

دانشیار دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

 

Dr. Amini

دکتر منصور سیاوش

CURRICULUM VITAE

 

سامانه علم سنجی

H-Index base on the

Google Scholar = 16

H-Index base on the

Scopous = 12

 

استاد دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

 

Dr. Amini

دکتر علی کچویی

CURRICULUM VITAE

 

سامانه علم سنجی

H-Index base on the

Google Scholar

H-Index base on the

Scopous = 10

 

دانشیار دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

 

 

 

Dr. Amini

دکتر مژگان کریمی فر

CURRICULUM VITAE

 

سامانه علم سنجی

H-Index base on the

Google Scholar = 5

H-Index base on the

Scopous = 3

 

استادیار دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

 

Dr. Amini

دکتر محسن جانقربانی

CURRICULUM VITAE

 

سامانه علم سنجی

H-Index base on the

Google Scholar = 36

H-Index base on the

Scopous = 25

 

استاد اپیدمیولوژی