اعضاء هيئت علمي

 

دکتر مسعود امینی

CURRICULUM VITAE

 

H-Index base on the

Google Scholar = 31

H-Index base on the

Scopous = 22

دکتر اشرف امین الرعایا

CURRICULUM VITAE

 

H-Index base on the

Google Scholar = 20

H-Index base on the

Scopous = 14

دکتر مهین هاشمی پور

CURRICULUM VITAE

 

H-Index base on the

Google Scholar = 24

H-Index base on the

Scopous = 18

استاد،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

استاد دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

استاد دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

     

دکتر حسن رضوانیان

CURRICULUM VITAE

 

H-Index base on the

Google Scholar = 13

H-Index base on the

Scopous = 11

دکتر علی کچویی

 

 

H-Index base on the

Google Scholar

H-Index base on the

Scopous = 9

دکتر منصور سیاوش

 

 

H-Index base on the

Google Scholar = 13

H-Index base on the

Scopous = 10

استاد دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

دانشیار دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

استاد دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

     

دکتر بیژن ایرج

 

 

H-Index base on the

Google Scholar

H-Index base on the

Scopous = 7

دکتر آوات فیضی

 

 

H-Index base on the

Google Scholar = 17

H-Index base on the

Scopous = 9

دکتر محسن جانقربانی

CURRICULUM VITAE

 

H-Index base on the

Google Scholar = 36

H-Index base on the

Scopous = 25

دانشیار دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

استاد اپیدمیولوژی

     

دکتر نوشین خلیلی

CURRICULUM VITAE

 

H-Index base on the

Google Scholar = 5

H-Index base on the

Scopous = 3

دکتر مژگان کریمی فر

 

 

H-Index base on the

Google Scholar = 4

H-Index base on the

Scopous = 2

دکتر رضوان صالحی دوست

CURRICULUM VITAE

 

H-Index base on the

Google Scholar = 2

H-Index base on the

Scopous = 2

استادیار دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

استادیار دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

استادیار دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم