اعضاء شوراي پژوهشي

 

دکتر مسعود امینی

CURRICULUM VITAE

دکتر اشرف امین الرعایا

CURRICULUM VITAE

دکتر مهین هاشمی پور

CURRICULUM VITAE

استاد،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

استاد دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

استاد دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

     

دکتر حسن رضوانیان

CURRICULUM VITAE

دکتر علی کچویی دکتر منصور سیاوش

استاد دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

دانشیار دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

استاد دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

     
 
دکتر بیژن ایرج دکتر آوات فیضی  

دانشیار دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی