کنفرانس های هفتگی سال ۱۳۹۳

 

دبیر برنامه: دکتر حسن رضوانیان

عنوان برنامه سخنران تاریخ
دیابت و درمانهای جدید دکتر پریچهر وهابی ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
Mody دکتر علی مظاهری ۱۳۹۳/۰۳/۱۳
بررسی اثر متفورمین بر تیروئید دکتر اسماعیل مرادی ۱۳۹۳/۰۳/۲۰
تومورهای نوروآندوکرین دکتر ماشاءاله طباطبایی ۱۳۹۳/۰۳/۲۷
اختلالات آندوکرین در حاملگی دکتر اسماعیل مرادی ۱۳۹۳/۰۴/۰۳
انسولین درمانی در بیمارستانها دکتر مژگان کریمی فر ۱۳۹۳/۰۴/۱۰
Hyperparathyroid دکتر علی مظاهری ۱۳۹۳/۰۴/۱۷
اثر لووتیروکسین بر دانسیتومتری بیماران مبتلا به کانسر پاپیلری تیروئید دکتر ماشاءاله طباطبایی ۱۳۹۳/۰۴/۲۴
Performance enhancing hormones in athletics دکتر اسماعیل مرادی ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
کلسیم و فسفر دکتر اشرف امین الرعایا ۱۳۹۳/۰۵/۱۴
پای دیابتی دکتر بیژن ایرج ۱۳۹۳/۰۵/۲۱
اختلال گوارشی در دیابت دکتر الهام فقیه ایمانی ۱۳۹۳/۰۵/۲۸
فشارخون ثانویه دکتر منصور سیاوش ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
ندول تیروئید دکتر علی کچویی ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
بلوغ زودرس دکتر محمدحسن مؤدب ۱۳۹۳/۰۶/۱۸
دیابت و حاملگی دکتر نادر طاهری ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
اپیدمیولوژی دیابت دکتر مسعود امینی ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
هیرسوتیسم دکتر علی کچویی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸
PCO دکتر حسن رضوانیان ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
کوتاهی قد دکتر مهین هاشمی پور ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
نفروپاتی دیابتی دکتر اشرف امین الرعایا ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
CAH دکتر محمدحسن مؤدب ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
تیروئید و کلیه دکتر بیژن ایرج ۱۳۹۳/۰۸/۲۰
پرولاکتینوما دکتر منصور سیاوش ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
استئوپروز دکتر پوریا همدانی ۱۳۹۳/۰۹/۰۴
تیروئید در اطفال دکتر مهین هاشمی پور ۱۳۹۳/۰۹/۱۱
Tall Stature دکتر محمدحسن مؤدب ۱۳۹۳/۰۹/۱۸
استئومالاسی دکتر نوشین خلیلی ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
Subclinical کوشینگ دکتر اشرف امین الرعایا ۱۳۹۳/۱۰/۰۹
کانسرهای تیروئید دکتر علی کچویی ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
GLP1 دکتر محمدسعید بهرادمنش ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
الگوریتم درمانی دیابت تیپ دو دکتر پریچهر وهابی ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
Basal & Basal Pluse insulin دکتر علی مظاهری ۱۳۹۳/۱۱/۰۷
Basul Bolus Insulin دکتر اسماعیل مرادی ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
بررسی متابولیک فرد مبتلا به دیابت تیپ دو دکتر ماشاءاله طباطبایی ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
انواع داروهای خوراکی ودرمان دیابت تیپ۲ دکتر اسماعیل مرادی ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
الگوریتم درمانی داروهای خط اول، دوم و سوم دکتر مژگان کریمی فر ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
نحوه مونیتورینگ بیماران دیابتی ۲ دکتر علی کچویی ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
ارزیابی مشکلات روانپزشکی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ دکتر محمدحسن مؤدب ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
تفسیر HbA1C در بیمارمبتلا به دیابت نوع۲ دکتر زهرا قائم مقامي ۱۳۹۳/۱۲/۲۶