کنفرانس های هفتگی سال ۱۳۹۲

 

دبیر برنامه: دکتر حسن رضوانیان

عنوان برنامه سخنران تاریخ
دیابت و درمانهای جدید دکتر مژگان کریمی فر ۱۳۹۲/۰۱/۲۰
Mody دکتر علی مظاهری ۱۳۹۲/۰۱/۲۷
بررسی اثر متفورمین بر تیروئید دکتر اسماعیل مرادی ۱۳۹۲/۰۲/۰۳
تومورهای نوروآندوکرین دکتر ماشاءاله طباطبایی ۱۳۹۲/۰۲/۱۰
اختلالات آندوکرین در حاملگی دکتر اسماعیل مرادی ۱۳۹۲/۰۲/۱۷
انسولین درمانی در بیمارستانها دکتر مژگان کریمی فر ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
Hyperparathyroid دکتر علی مظاهری ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
اثر لووتیروکسین بر دانسیتومتری بیماران مبتلا به کانسر پاپیلری تیروئید دکتر ماشاءاله طباطبایی ۱۳۹۲/۰۳/۰۷
Performance enhancing hormones in athletics دکتر اسماعیل مرادی ۱۳۹۲/۰۳/۲۱
کلسیم و فسفر دکتر اشرف امین الرعایا ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
پای دیابتی دکتر بیژن ایرج ۱۳۹۲/۰۷/۰۹
اختلال گوارشی در دیابت دکتر الهام فقیه ایمانی ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
فشارخون ثانویه دکتر منصور سیاوش ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
ندول تیروئید دکتر علی کچویی ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
بلوغ زودرس دکتر محمدحسن مؤدب ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
دیابت و حاملگی دکتر نادر طاهری ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
اپیدمیولوژی دیابت دکتر مسعود امینی ۱۳۹۲/۰۸/۲۱
هیرسوتیسم دکتر علی کچویی ۱۳۹۲/۰۸/۲۸
PCO دکتر حسن رضوانیان ۱۳۹۲/۰۹/۰۵
کوتاهی قد دکتر مهین هاشمی پور ۱۳۹۲/۰۹/۱۲
نفروپاتی دیابتی دکتر اشرف امین الرعایا ۱۳۹۲/۰۹/۱۹
CAH دکتر محمدحسن مؤدب ۱۳۹۲/۰۹/۲۶
تیروئید و کلیه دکتر بیژن ایرج ۱۳۹۲/۱۰/۱۷
پرولاکتینوما دکتر منصور سیاوش ۱۳۹۲/۱۰/۲۴
استئوپروز دکتر الهام فقیه ایمانی ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
تیروئید در اطفال دکتر مهین هاشمی پور ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
Tall Stature دکتر محمدحسن مؤدب ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
استئومالاسی دکتر نوشین خلیلی ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
Subclinical کوشینگ دکتر اشرف امین الرعایا ۱۳۹۲/۱۲/۰۶
کانسرهای تیروئید دکتر علی کچویی ۱۳۹۲/۱۲/۱۳
GLP1 دکتر محمدسعید بهرادمنش ۱۳۹۲/۱۲/۲۰